دفتر خدمات الکترونیک شهر کد 1702
 
 

راهنمای درخواست های صدور پروانه

شهروند گرامی: خواهشمندیم قبل از ارائه درخواست به دفتر خدمات الکترونیک شهر ، مدارک و مستندات لازم را مطابق این دفترچه راهنما تهیه ، کنترل و ارائه نمایند، تا منجر به تأخیر در انجام کار و یا پرداخت هزینه اضافه نگردد.

انواع مجوز و پروانه ساختمانی

- پروانه ساختمانی (اراضی بایر یا باغات)

- تخریب و نوسازی

- تعویض مهندس

- اضافه اشکوب

- تغییر نقشه

-توسعه بنا

- تغییرات

- تبدیل

گردش کار صدور انواع پروانه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی دارای سه مرحله می باشد که عبارتند از:

مرحله اول: تشکیل پرونده ، ثبت درخواست تا صدور نقشه

مرحله دوم: ارائه نقشه های معماری توسط مالک تا صدور و پرداخت فیش عوارض

مرحله سوم: تکمیل مدارک ، صدور و تحویل پروانه

 

مدارک لازم برای تشکیل پرونده صدور دستور نقشه

۱- اصل و تصویر سند مالکیت

۲- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک و یا مالکین

۳- در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد ، ارائه معرفی نامه رسمی با تعیین حدود اختیارات نماینده ، اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت الزامی است.

۴- در صورت مراجعه وکیل ، اصل و تصویر وکالت نامه ، شناسنامه و کارت ملّی وکیل الزامی است.

۵- اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری ملک

۶- در صورت فوت مالک (اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت همراه با شناسنامه و کارت ملی وراث)

۷- نقشه ۲۰۰۰/۱ وضع موجود که محل دقیق ملک توسط مالک یا وکیل قانونی ایشان بر روی آن مشخص شده است.

۸- در امـلاک دارای اشکـال خـاص و یـا شیب های بسیـار تـنـد و یا بیش از ۳۰۰۰ مـترمربع ، ارائه نـقـشـه ۱/۲۰۰۰ با تأیید مهندس ذیصلاح الزامی است.

۹- در صورتی که ملک فاقد ساختمان باشد ، ارائه نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و یا گواهی عدم استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری الزامی است.

۱۰- اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند.

۱۱- ارائه فیش آب ، برق  ، گاز و تلفن

توجه: جهت درخواست های صدور پروانه حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی ایشان الزامی است.

 

مرحله اول: (از تشکیل پرونده تا صدور دستور نقشه)

 ۱- تشکیل پرونده: کارشناس تشکیل پرونده دفتر موظف است پس از اخذ مدارک ، تایید صحت مدارک و تطبیق آنها ، درخواست متقاضی را در سیستم ثبت نموده و رسید آن را که شامل شماره پرونده ، تاریخ ثبت ، نام مأمور بازدید و زمان بازدید می باشد ، تحویل متقاضی نماید.

شهروند گرامی: لطفاً رسید مدارک تحویلی و فیش تعرفه خدمات را از کارشناس تشکیل پرونده دفتر درخواست و کنترل نمایید.

۲- بازدید: مأمور بازدید دفتر موظف است در زمان اعلامی از ملک مورد درخواست بازدید و گزارش خود را در سیستم ثبت نماید.

توجه: لطفاً در زمان اعلام شده ، شرایط لازم برای بازدید از ملک را فراهم نمایید ، در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر در روند بررسی پرونده و هزینه های مرتبط بر عهده شما می باشد.

۳- طرح تفصیلی و بر و کف: نظریه طرح تفصیلی و بر و کف از منطقه به صورت سیستمی اخذ و پرونده الکترونیک به مرحله صدور نقشه ارسال می شود.

توجه: مسئول دفتر خدمات الکترونیک شهر موظف به پیگیری از منطقه بوده ، لذا از مراجعه حضوری به شهرداری منطقه خودداری گردد.

۴- صدور دستور نقشه: با تأیید سیستمی رئیس صدور پروانه ، دستور نقشه در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود.

شهروند گرامی: هنگام اخذ دستور نقشه کنترل نمایید که دستور نقشه ، مربوط به ملک مورد درخواست شما بوده و مغایرتی با نوع درخواست شما نداشته و ممهور به مهر دفتر خدمات الکترونیک شهر باشد.

 

 مرحله دوم: (از ارائه نقشه های معماری تا صدور فیش عوارض)

 ۱- رسید نقشه: هنگام تحویل نقشه های معماری به دفتر خدمات الکترونیک شهر ، کارشناس دفتر موظف است ، کلیه مدارک ذیل را اخذ نموده و به متقاضی رسید تحویل نماید.

۱-۱- یک سری نقشه معماری ممهور به مهر و امضای مهندس معمار همراه با لوح فشرده حاوی فایل نقشه های معماری (DWG)

۲-۱- گواهی تعهد مهندس معمار که در دفتر خانه  اسناد رسمی امضای ایشان و مالک تأیید شده باشد همراه با تصویر پروانه اشتغال مهندس معمار.

توجه : دفتر خدمات الکترونیک شهر کد ۱۷۰۲ از دریافت مدارک ناقص معذور می باشد.

۲- بررسی و کنترل نقشه های معماری: کارشناس کنترل فنی دفتر ، نقشه های معماری را با ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و ابعاد بر و کف تطبیق داده و در صورت مغایرت موظف است کلیه اشکالات نقشه را در سیستم ثبت و پرینت آن را به مالک برای اصلاح ، تحویل نماید.

پس از تأیید نقشه ، برگ تعهد مهندس معمار در سیستم ثبت و صلاحیت و ظرفیت ایشان کنترل میشود.

۳- اعلام عوارض : بر اساس اطلاعات پایه ملک مورد درخواست ، تعداد مالکین و بنای مورد درخواست در نقشه های تأیید شده ، تسهیلات و ... سیستم به صورت اتوماتیک عوارض صدور پروانه را محاسبه کرده و در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود ؛ همچنین مبلغ آن به صورت سیستمی برای اداره درآمد شهرداری منطقه ارسال می گردد. همزمان از طریق پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود تا نسبت به اخذ فرم عوارض از دفتر و مراجعه به شهرداری منطقه جهت پرداخت آن اقدام نماید.

 

 مرحله سوم: (تکمیل مدارک صدور و تحویل پروانه)

 پس از پرداخت عوارض متعلقه ، مدارک ذیل می بایست توسط مالک ارائه شود.

۱- چهار سری نقشه معماری تایید شده با امضا و مهر مهندس معمار

۲- چهار سری نقشه محاسباتی با امضا و مهر مهندس محاسب به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده و برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.

۳-چک لیست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب و ناظر

۴- چـک لیست مبحث ۱۹(صرفه جویی در انرژی) با امضا و مهر مهندس معمار و ناظر به هـمراه فایل اسکن شده و لوح فشرده

۵- در صورتی که درخواست تخریب و نوسازی باشد؛ فرم تعهد بنای موجود با امضای مالک و یا وکیل قـانونی وی کـه در دفـترخـانه اسـنـاد رسمـی گـواهـی امـضا شده باشد به هـمراه فـایل اسکن شده و لـوح فشرده

۶- چهار سری نقشه تأسیسات برق با امضا و مهر مهندس برق به همراه برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد

۷- چهار سری نقشه تأسیسات مکانیکی با امضا و مهر مهندس مکانیک به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده همراه با برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.

۸- فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع و با ساختمان های ۵ طبقه روی پیلوت و بیشتر که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.

۹- تعهد نظارت که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.

۱۰- دو جلد گزارش مـکانیک خـاک بابـت سـاختـمان هـای بـیـشـتـر از ۵ طبقه به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده آن.

۱۱- سه سری جزییات و نقشه های سازه نگهبان ممهور به مهر و امضا مهندسین محاسب و ناظر

۱۲- اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای املاک با متراژ بالای ۵۰۰۰ مترمربع و با ۱۰ طبقه به بالا.

۱۳- مالک و مهندس ناظر در مرحله صدور فیش اعلام عوارض می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و فرم تعهد پروانه ساختمانی و نکات لازم جهت اجرای ساختمان را گواهی امضا نموده و در مرحله پیش نویس تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر نمایند.

توجه:

- لازم به ذکر است در پایان این مرحله  تعرفه دستمزد دفتر خدمات الکترونیک شهر می بایست توسط مالک یا وکیل قانوی وی تسویه حساب گردد.

- مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی ، هماهنگی لازم را با ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات به عمل آورد.

- برای ساختمان های مسکونی ۶ طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیرمسکونی اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی الزامی است. (این تاییدیه به طور اتوماتیک از سیستم اخذ می شود)

- در صورتی که مدارک اعلام شده ، ناقص به دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل گردد ، مسئولیت تأخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود.

صدور پروانه: کارشناسان کنترل فنی دفتر خدمات الکترونیک شهر موظف به تطبیق نقشه های معماری تأیید شده با نقشه های محاسباتی ، برق و مکانیک ارائه شده می باشند. در صورت مغایرت کلیه اشکالات به مالک اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.

در صورت عدم تأیید صلاحیت و ظرفیت مهندس ناظر ، محاسب ، برق و مکانیک ، برگه چاپی دلایل اعلامی سیستم به متقاضی برای اصلاح تحویل می گردد.

۱- تأیید پیش نویس

۲- تأیید شهرداری منطقه

۳- چاپ پروانه

۴- ارسال به کارتابل مهندس ناظر: یک نسخه از پروانه صادره به کارتابل مهندس ناظر در وب سایت شهردای تهران به نشانی www.tehran.ir در قسمت سامانه سهمیه مهندس ناظر برای بهره برداری ارسال می شود.

۵- تحویل به مالک: پروانه صادره از طریق اداره پست به آدرس اعلام شده در زمان ثبت درخواست توسط مالک و یا نماینده قانونی وی ، تحویل می گردد.

  نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ساعت 9:3  توسط روابط عمومی  | 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی پایان کار ساختمان و گواهی آپارتمان

۱- اصل و کپی سند ، بنچاق (اگر سند تفکیک شده است) صورت مجلس و نقشه تفکیکی

۲- اصل و گپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالت نامه رسمی

۳- اصل و کپی فیش نوسازی

۴- اصل و کپی قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن

۵- پایان کار  و  یا جواز قبلی در صورت وجود

۶- تأییدیه آتش نشانی برای بیش از شش طبقه

۷- تأییدیه آسانسور

۸- ارائه برگ انحصار وراثت(در صورت وجود) ضروری است.

ضمناً جهت دریافت پایان کار ساختمان نقشه معماری مصوب موقع بازدید از محل الزامی است

نشانی: انتهای امامزاده حسن، ابتدای بیست متری، یافت آباد شرقی، کوچه پور زارع، پلاک 11

مجتمع پارسیان ، دفتر خدمات الکترونیک شهر کد ۱۷۰۲ - تلفن:66602400

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۰ساعت 8:44  توسط روابط عمومی  | 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تخریب ، نوسازی و گواهی عدم خلاف

۱- اصل و کپی سند ، بنچاق (اگر سند تفکیک شده است) صورت مجلس و نقشه تفکیکی

۲- اصل و گپی شناسنامه مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالت نامه رسمی

۳- اصل و کپی فیش نوسازی

۴- اصل و کپی قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن

۵- پایان کار  و  یا جواز قبلی در صورت وجود

نشانی: انتهای امامزاده حسن، ابتدای بیست متری، یافت آباد شرقی، کوچه پور زارع، پلاک 11

مجتمع پارسیان ، دفتر خدمات الکترونیک شهر کد ۱۷۰۲ - تلفن:66602400

  نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 9:32  توسط روابط عمومی  | 

  نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:19  توسط روابط عمومی  | 

  نوشته شده در  پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:20  توسط روابط عمومی  | 

دفاتر خدمات الکترونیک شهر  ؛ گامی دیگر به سمت شهر الکترونیک

دفتر خدمات الکترونیک شهر کد ۱۷۰۲ ؛ در راستای تحقق اهداف شهر الکترونیک آماده ارائه خدمات زیر به همشهریان عزیز تهرانی به ویژه شهروندان عزیز منطقه ۱۷ می باشد:

- تشکیل پرونده ، بازدید و پیگیری انواع مجوزهای ساخت

- تشکیل پرونده ، بازدید و پیگیری انواع گواهی ها

- تشکیل پرونده ، بازدید و پیگیری تفکیک و تجمیع

- تشکیل پرونده و انجام امور انواع استعلام ها

- تشکیل پرونده ، اخذ مدارک و تحویل آرم طرح ترافیک

از شهروندان محترم خواهشمندیم از مراجعه مستقیم به شهرداری منطقه خودداری نمایند.

ضمناً برای آگاهی از آخرین وضعیت پرونده خود می توانید با سامانه ۱۸۸۸ شهرداری تهران تماس گرفته و ابتدا:

- دکمه شماره ۴ را فشار دهید

- سپس شماره منطقه خود را وارد کنید

- در ادامه شماره پرونده را وارد و کلید ستاره * را فشار دهید.

  نوشته شده در  یکشنبه دوم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:53  توسط روابط عمومی  | 

مهندس سیدمجتبی طبقی

مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران گفت : هم اکنون ۱۰۸دفتر خدمات الکترونیک در سطح شهر فعال است که به زودی به ۱۲۲ دفتر افزایش می یابد و همچنین بخش بیشتری از وظایف این دفاتر به صورت فرا منطقه ای انجام خواهد شد.

مهندس مجتبی طبقی گفت : حوزه شهرسازی و معماری به عنوان اولین حوزه در واگذاری وظایف به بخش خصوصی عمل کرد و تا کنون بیش از 96 درصد از وظایف تصدی گری این حوزه به دفاترخدمات الکترونیک واگذار شده که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفته است.

وی افزود : افزایش تعداد دفاتر خدمات الکترونیک و همچنین فرامنطقه ای شدن وظایف آن نیز از جمله اهداف در دست انجام است که با جدیت پیگیری می شود.

مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهر داری تهران اظهار کرد : هم اکنون ۱۰۸ دفتر خدمات الکترونیک در شهر تهران فعال است و به زودی این تعداد به ۱۲۲ دفتر که از قبل برای آن پیش بینی شده بود افزایش می یابد.

طبقی با اشاره به فرامنطقه ای شدن وظایف این دفاتر اظهار کرد : هم اکنون بخشی از این وظایف به صورت فرامنطقه ای در دفاتر سطح شهر انجام می شود و به زودی بخشی بیشتری از وظایف این دفاتر فرامنطقه ای انجام خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد : واگذاری وظایف سایر معاونت ها نیز در دستور کار شهرداری است که این کار نیز در دست انجام است.

  نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۰ساعت 23:18  توسط روابط عمومی  | 

دکتر هیربد معصومی ، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

دکتر هیربد معصومی معاون شهردار تهران در حوزه یادشده طی ابلاغیه ای به شهرداران مناطق 1 تا 22 شهرداری تهران بر حذف مراجعه حضوری شهروندان به مناطق و پیگیری امور آنان ازطریق دفاتر خدمات الکترونیک بنا بردستور شهردار تهران تاکید کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در این بخشنامه با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر حذف مراجعه شهروندان به شهرداری های مناطق و انجام همه امور مربوطه در دفاتر خصوصی خدمات الکترونیک شهر و در محل استقرار این دفاتر، بر انجام این کار تصریح کرد.
این گزارش می افزاید برمبنای ابلاغیه مذکور شهرداران مناطق موظف شدند، از دائر کردن هرگونه مکانی برای پیگیری پرونده شهرسازی و پاسخگویی در این زمینه در داخل ساختمان های شهرداری های مناطق جدا خودداری کنندزیرا رسیدگی به این امور و هرگونه پاسخگویی درباره آن توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر صورت گیرد.
به گفته معصومی این دفاتر موظف هستند تا توانمندی پرسنل خود را ارتقا داده تا پاسخگویی به شهروندان و امور مربوطه و همچنین تکریم شهروندان به نحو مطلوب و شایسته به منصه ظهور رسد.

  نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۰ساعت 14:53  توسط روابط عمومی  | 

جلسه نظارت ستادی شهرداری تهران با حضور دکتر شریفی قائم مقام شهردار تهران، دکتر ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی و قائم مقام معاونت های اجرایی و مدیران و مدیران کل ستادی در منطقه 17 برگزار شد.

دکتر عیسی شریفی ، قائم مقام  و معاون امور مناطق شهرداری تهران

در این جلسه دکتر عیسی شریفی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در منطقه 17 ،خدمت در خواستگاه 4000 شهید انقلاب اسلامی را توفیقی بزرگ دانست و بر اساس تدبیر شهر تهران ، خدمات رسانی و ارائه خدمات شهری در این منطقه به خاطر وجود بیشترین تعداد شهید و سکونت خانواده معظم شهدا بیشتر و مضاعف دانست.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت : امروز منطقه 17 درقیاس با 5 سال گذشته در تمام حوزه ها متحول شده و قابل قیاس با گذشته نیست و نخبگان محلی ، روحانیت و گروه های مرجعی که با مدیریت شهری ارتباط دارند به این موضوع اذعان دارند.

وی ضمن تاکید بر ویژگی های مرحله جدید نظارت ستادی در مناطق گفت : در این دوره از نظارت توجه به نقاط ضعف و نگاه به مناطق از منظر شهروندان مورد توجه بوده که تمامی گزارش ها و فیلم های ارائه شده از نگاه ساکنان شهر و قسمتی نیز حاوی مصاحبه یا شهروندان و نقطه نظرات آنها در خصوص ارائه خدمات در مناطق است.

به گفته قائم مقام شهردار تهران اگر مدیران بخشهای مختلف مدیریت شهری به اقدامات اجرا شده در حوزه مسئولیتی خود از منظر یک شهروند عادی که از آن خدمات بهره برداری می کند نگاه کنند، قطعا بسیاری از نارسائی ها بر طرف خواهد شد.

مهندس اسدی ، مدیرکل نظارت و هماهنگی امور مناطق

همچنین در این جلسه، مهندس سیدمحسن اسدی مدیرکل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق با بیان آخرین وضعیت شهرداری منطقه 17 در سامانه کنترل پروژه، گزارشی از بازدید کارشناسان این اداره کل از وضعیت عمومی منطقه 17 ارائه داد.

در ادامه دکتر محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اشاره به تراکم بالای منطقه 17 که به گفته وی می تواند بستر ساز بروز برخی از آسیبهای اجتماعی در منطقه باشد گفت : موضوع گسترش اعتیاد و دیگر آسیبهای اجتماعی در میان جوانان علی الرغم اینکه شهرداری تهران مسئولیت مستقیمی در این حوزه ندارد از دغدغه های مهم مردم و مدیریت شهری است.

دکتر ایازی ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

وی خاطر نشان کرد : شهرداری منطقه 17 اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده ولی مواردی نیز وجود دارد که باید با توجه بیشتر رفع شود .

توجه به فضاهای بی دفاع شهری و تخصیص اعتبارات در سالهای آتی برای توسعه بیشتر زیر ساختهای اجتماعی و فرهنگی منطقه 17 از موارد مورد بحث معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در این منطقه بود .

سپس قائم مقام معاونت های فنی و عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری ، برنامه ریزی و توسعه شهری ، شهرسازی و معماری ، هماهنگی و امور مناطق و رئیس سازمان بازرسی، رئیس حراست کل، مسئول امور شورایاری ها ، مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق و همچنین مدیر کل برنامه ریزی و کنترل عملکرد معاونت اداری و مالی و مدیرکل هماهنگی نهادها و سازمان ها و معاون سازمان املاک و مستغلات در خصوص اقدامات شهرداری منطقه 17 و اعلام نتایج آخرین ارزیابی این منطقه از منظر حوزه های تخصصی موضوعاتی را مطرح کردند.

مهندس عظیم بابایی ، شهردار منطقه 17 تهران

عظیم بابایی شهردار منطقه نیز در این نشست با اشاره به پیگیری رویکرد های کلان شهرداری تهران در حوزه توجه به مسائل اجتماعی فرهنگی و دینی در منطقه 17 گفت : رویکرد دینی و فرهنگی که از تاکیدات شهردار تهران بوده است به خوبی در منطقه 17 مورد توجه قرار گرفته بطوریکه امروز هیچ حرکت فرهنگی در سطح منطقه بدون دخالت و مشارکت مدیریت شهری اجرا نمی شود و انسجام فرهنگی قابل توجهی میان ادارات و دستگاه های سطح منطقه و شهرداری بوجود آمده است.

  نوشته شده در  سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 14:56  توسط روابط عمومی  | 
 
شهروندان گرامی:

دفتر خدمات الکترونیک شهر  کد ۱۷۰۲ ؛ آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به شما در خصوص تشکیل پرونده  و بازدید در حوزه های شهرسازی ، املاک ، درآمد و نوسازی ، حمل و نقل و ترافیک و.... می باشد.

نشانی دفتر: منطقه ۱۷ شهرداری تهران ، انتهای امامزاده حسن، ابتدای بیست متری، یافت آباد شرقی، کوچه پور زارع، پلاک ۱۱ مجتمع پارسیان  تلفن:  ۶۶۶۰۲۴۰۰

  نوشته شده در  جمعه هجدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 10:6  توسط روابط عمومی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM